سرشتهای دیکتاتوری (طبایع الاستبداد )

سرشتهای دیکتاتوری (طبایع الاستبداد ) - کد کتاب 82749

800,000 ریال
موجود نیست.

سید عبدالرحمن کواکبی (1281-1233ش/ 1902-1854م) یکی از اصلاحگران مسـلمان در سدة گذشته است که نام او با واژة استبداد تداعی مـی شـود؛ چراکـه بـا انتشـار رسـالۀ طَبـایِع الْاستبداد و مصارِع الْاستعباد، از نخستین اندیشه وران جهان اسلام است کـه موضـوع اسـتبداد، انواع و تأثیرات آنرا در مرکز تأملات فرهنگی، اجتماعی و سیاسـی خـویش قـرار داده اسـت . از 1 اندیشۀ سیاسی کواکبی بر میآید که مسئلۀ اصلی جهان اسلام از نظر او اسـتبداد بـا وجـوه و ابعاد گوناگون آن بودهاست؛ از اینرو، کواکبی کوشیده است در حد توانایی و دانـش خـود، بـه کاوش در معضلی بپردازد که فهم و راههاي فایق آمدن برآن، از یکسو با اعتقـادات مسـلمانان ارتباط داشته و از سوي دیگر با میراث اندیشههـاي سیاسـی مغـرب زمـین کـه دموکراسـی از جلوههاي برجسته و کارآمد آن است.کواکبی در عرصههاي اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، در عمل نیز دانشمندي اصلاحطلب بوده و با درایت و هوشمندي در راه آزادي، عدالت و دموکراسی گام بر میداشته، اما از گزند استبدادگران در امـان نبـوده و هزینههاي مشی اصلاحی خویش را پرداخته است تا فروغ امید و آگاهی در میان مسلمانان به- سوي آزادي، دینداري، ترقی و آسایش، خاموش نشود. از نوشتههاي کواکبی در مییابیم که او در زندگی پر فراز و نشیب خود با چند پرسش بنیـادین مواجه بوده که چارچوب اصلی مطالعات او را شکل داده است. 1 .استبداد چیست؟ 2 .استبداد بر دین، دانش، بزرگی، مال، اخلاق، تربیت و ترقی چه تـأثیراتی دارد؟ 3 .آیا محو قدرت استبدادي با روشهاي انقلابی به سـامان مـی رسـد یـا بـا سـاز و کارهـاي تدریجی و اصلاحی؟ 4 .مفهومهاي دین و سیاست، و همچنین نهاد دین و نهـاد سیاسـت (دولـت ) چه نسبتی با یکدیگر دارند؟ 5 .حکومت خـوب کـدام اسـت و چـه ویژگـی هـایی دارد؟ 6 .عوامـل انحطاط مسلمانان کداماند؟ 7 .راههاي برونرفت از معضلات مسلمانان کداماند؟

مشخصات فنی
نویسنده عبدالرحمن کواکبی
مترجم عبدالحسین میرزا قاجار
گرد آورنده -
ناشر حزب ایران
سال نشر 1358
نوبت چاپ اول
ویژگی جلد شمیز براق
اندازه رقعی
شماره برگ 248
جنس برگ سفید
کیفیت بسیار خوب
قیمت 800000 ریال

نظر خود را در مورد این کتاب اظهار نمایید.

حمل رایگان در اصفهان

محموله سفارشی در سراسر کشور در کمتر از 24 ساعت در دست شما
 

تخفیف ویژه و هدیه

هر روز به خریدهای بیش از 1,000,000 ریال
 

09133252344

7 روز هفته آماده پاسخ گویی